یافتن محصولات و سرویس ها

Mini
disk_space: 10000 MB
bandwith:200 GB
cpanel:cPanel / WHM
domains:∞ Domains

قیمت ماهیانه - $9.95 USD
قیمت 6 ماه - $8.95 USD
قیمت سالیانه - $6.95 USD (دامنه رایگان)
قیمت 2 ساله - $4.95 USD (دامنه رایگان)
Medium
disk_space: 25000 MB
bandwith:400 GB
cpanel:cPanel / WHM
domains:∞ Domains
قیمت ماهیانه - $19.95 USD
قیمت 6 ماه - $17.95 USD
قیمت سالیانه - $15.95 USD (دامنه رایگان)
قیمت 2 ساله - $12.95 USD (دامنه رایگان)
Maxi
disk_space: 50000 MB
bandwith:700 GB
cpanel:cPanel / WHM
domains:∞ Domains
قیمت ماهیانه - $39.95 USD
قیمت 6 ماه - $35.95 USD
قیمت سالیانه - $32.95 USD (دامنه رایگان)
قیمت 2 ساله - $29.95 USD (دامنه رایگان)
Mega
disk_space: 80000 MB
bandwith:800 GB
cpanel:cPanel / WHM
domains:∞ Domains
قیمت ماهیانه - $64.95 USD
قیمت 6 ماه - $59.95 USD
قیمت سالیانه - $49.95 USD (دامنه رایگان)
قیمت 2 ساله - $39.95 USD (دامنه رایگان)